Menu Close

Author: joe@myrecall.app

Recall – Baanrimklong Homestay

Video Video Marker Video Marker QR Code ที่อยู่: 43/1 สมุทรสงคราม-บ้านแพ ตำบล บ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 0891702904 ขอขอบคุณ ธกส BAAC Thailand บ้านริมคลองโฮมสเตย์ - Baanrimklong Homestay

AR Code คืออะไร

AR Code คืออะไร AR คือ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือ ความเป็นจริงเสมือน เรียกในภาษาอังกฤษว่า Augmented Reality  เป็นเทคโนโลยีที่จะผสมผสานสื่อดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรม โดยสื่อดิจิทัลจะทำการซ้อนทับไปบนภาพจากกล้อง   การใช้งานแอปพลิเคชั่น AR มี 2 เทคนิคในการให้สื่อดิจิทัลแสดงผลขึ้นมา แบบที่ 1 ภาพประกอบ เรียกว่า Marker…