Menu Close

Category: AR Code

AR Code คืออะไร

AR Code คืออะไร AR คือ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือ ความเป็นจริงเสมือน เรียกในภาษาอังกฤษว่า Augmented Reality  เป็นเทคโนโลยีที่จะผสมผสานสื่อดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรม โดยสื่อดิจิทัลจะทำการซ้อนทับไปบนภาพจากกล้อง   การใช้งานแอปพลิเคชั่น AR มี 2 เทคนิคในการให้สื่อดิจิทัลแสดงผลขึ้นมา แบบที่ 1 ภาพประกอบ เรียกว่า Marker…