Menu Close

Tag: แอปพลิเคชัน

Privacy

ความเป็นส่วนตัวในการใช้แอปพลิเคชั่น Recall แอปพลิเคชัน Recall จะมีระบบสมาชิก เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานแต่อย่างใด และแอปพลิเคชั่น Recall เป็นแอปพลิเคชันที่บริการฟรี ไม่มีค่าบริการเสริม หรือ ซื้อแอปพลิเคชันแต่อย่างใด