Menu Close

Tag: วิถีชีวิตใหม่

New Normal กับการศึกษา

New Normal กับการศึกษา        การศึกษาทุกยุคทุกสมัยเป็นเรื่องที่สำคัญต่อมนุษย์มาโดยตลอด เพราะทำให้ผู้ที่ไม่รู้ ได้เรียนรู้ ในสมัยก่อนอาจจะเป็นครู เป็นพระ พ่อแม่ หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ในปี 2020 เกิดปัญหาโควิด-19 ขึ้นมา ทำให้เกิดการปรับตัว คนเกิดการเว้นระยะห่างจากกัน เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR : Augmented…