Menu Close

Tag: กระดาษ

ทำไมต้องใช้ AR กับการศึกษา

“ให้ทุกหน้ากระดาษ เต็มไปด้วยจินตนาการ”        สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม กับการศึกษามายาวนานมากกว่า 5 ปี เพื่อให้นักเรียน นักการศึกษา ได้เห็นเนื้อหาที่มากกว่าที่ในหนังสือมี เพราะเนื้อหาในหน้ากระดาษอาจเป็นเพียงรูปแบน ๆ เพียง 1 รูป และสื่อความหมายได้ไม่ทั้งหมด และภาพบางภาพ อาจจะสื่อสารได้ไม่เข้าใจมากนัก การใช้โมเดล 3 มิติเข้ามาอธิบาย…