Menu Close

Tag: รูปร่าง

รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและไม่ดี

รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและไม่ดี รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและไม่ดี แถบใหญ่ แถบใหญ่ ๆ บนขวดสามารถใช้งาน Recall ได้ แต่อย่าลืมกราฟฟิกที่มีรายละเอียดเยอะ ๆ ด้วยละ ถ้าเกิดว่ากราฟฟิกมีบางช่วงที่โปร่งใส จะเป็นปัญหาใหญ่ในการใช้งาน หรือกราฟฟิกที่พื้นผิวมันวาว จะสะท้อนบรรยากาศรอบตัว ทำให้ภาพที่สร้าง Marker ไว้คลาดเคลื่อน แล้วจะใช้งานได้ยากหรือสั่น แถบเล็ก แถบเล็ก ๆ ยังพอใช้งานได้…