Menu Close

Tag: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR กับ สสวท.

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยวิชาเคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ และการออกแบบและเทคโนโลยี ได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ AR(Augmented Reality) สำหรับเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        อะตอม จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเห็นโครงสร้างอะตอมที่แสนเล็ก…