Menu Close

Tag: เทคโนโลยี

เทคโนโลยี AR กับบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) คือการจําลองสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความจริงที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับวัตถุเสมือนจริงในโลกแห่งความเป็นจริงได้ เทคโนโลยี AR ช่วยยกระดับโลกทางกายภาพด้วยข้อมูลดิจิทัล เช่น รูปภาพ วิดีโอ และโมเดล 3 มิติ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ชวนดื่มด่ำ AR มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการค้าปลีก, เกม, การศึกษา, และความบันเทิง ในร้านค้าปลีก เทคโนโลยี AR…

AR กับ สสวท.

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยวิชาเคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ และการออกแบบและเทคโนโลยี ได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ AR(Augmented Reality) สำหรับเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        อะตอม จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเห็นโครงสร้างอะตอมที่แสนเล็ก…